تور کارخانه

محیط کارخانه

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

گواهینامه

1 (1)

صدور گواهینامه جنگل FSC

1 (2)

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001

1 (3)

گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001

روند تولید :

1 (1)

در مورد قالب تحقیق کنید

1 (2)

قالب تولید

1 (3)

پالپ کردن

1 (4)

شکل جنین مرطوب

1 (5)

پرس گرم

1 (6)

برش پلاستیک

1 (7)

انبارداری بسته بندی